Biogas: van boer naar fabriek?

Lochemse boerenbedrijven kunnen een belangrijke rol vervullen in de lokale energietransitie. Het vergisten van dierlijke mest, om zo biogas te genereren, kan een passend alternatief bieden voor het huidige aardgasgebruik van bedrijven in de kanaalzone in Lochem. Een haalbaarheidsstudie wijst uit dat FrieslandCampina het aardgasverbruik kan reduceren door lokaal biogas in te zetten.

Begin 2019 is de handschoen opgepakt om mogelijkheden te onderzoeken om agrarisch biogas in te zetten voor industriële processen in de Kanaalzone. In samenwerking met melkveehouders, FrieslandCampina, FarmConsult en de Gemeente Lochem voerde CCS Energie-advies een haalbaarheidsstudie uit naar het plan en de exploitatie. Het eindrapport van de haalbaarheidsstudie wordt eind november gepubliceerd door de Gemeente Lochem.

Lokale samenwerking
Tijdens de haalbaarheidsstudie is samengewerkt met elf melkveehouders. Zij hebben gegevens beschikbaar gesteld, per veehouder is er gekeken naar (stal)aanpassingen, biogas-potentie en impact op de bedrijfsvoering. Melkveehouder Gert Mogezomp licht toe dat het tot waarde brengen van mest helemaal past bij deze tijd. “Als boer zijn we niet enkel voedselproducent, maar spelen ook een belangrijke rol in de energietransitie.” Door zuivere mest te vergisten, benut je de energie die de koe nog onbenut liet: een vijfde koeienmaag dus eigenlijk. Daarnaast worden de emissies van broeikasgassen op het bedrijf door de stalaanpassingen flink beperkt. “Ook al zijn we er nog niet lang niet, de studie biedt een goede verkenning van een nieuw verdienmodel voor de Lochemse melkveehouder,” aldus Mogezomp.

BiogasHub Lochem
Het principe is eenvoudig: veehouderijen vergisten hun eigen bedrijfsmest waardoor zich biogas vormt. Nadat het biogas is ontzwaveld wordt het door een apart leidingnetwerk getransporteerd naar een (industriële) afnemer. Deze afnemer kan hierdoor direct aardgas vervangen zonder grootschalige aanpassingen aan de installatie. Het geheel van kleinschalige mestvergisters, leidingnetwerk en biogas-afzet wordt de BiogasHub Lochem genoemd. Voordeel van dit type vergisters is dat ze niet opvallen in het landschap. Daarnaast is het een gesloten systeem, waarbij geuroverlast geen issue is. Er vinden geen extra transport bewegingen plaats. Wanneer de betrokken melkveehouders de bedrijfseigen mest gaan vergisten kan er volgens inschatting rond de 1.4 miljoen kuub biogas worden geproduceerd (dit is gelijk aan 850.000 m3 aardgas).

Meer weten?
Wil je meer weten over de ontwikkelingen en het vervolgtraject rondom de BiogasHub Lochem? Neem contact op met Knillis van der Burg via: vanderburg@ccsenergieadvies.nl. Voor meer informatie over lokale biogasnetwerken kun je ook kijken op de website www.ccsenergieadvies.nl