Subsidie voor schoon water en gezonde bodem tot 8 juli 2019

Heeft u een agrarisch bedrijf en een innovatief projectidee dat leidt tot een vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen in Gelderland? Of dat leidt tot het verminderen van effecten van verdroging, wateroverschotten en toenemende verzilting? Dan kunt u 40% subsidie aanvragen, tot maximaal € 20.000.

Subsidiemogelijkheden 

U kunt subsidie aanvragen voor: fysieke investeringen die nodig zijn voor het ontwikkelen, beproeven of demonstreren van innovaties in agrarische ondernemingen of voor de bredere uitrol van innovaties binnen de agrarische sector.

Concrete voorbeelden van investeringen waarvoor u subsidie kunt aanvragen zijn:

 • Investeringen voor efficiënter gebruik van mest en nutriënten, zoals:
  • Innovatieve teeltsystemen die in open lucht of op stellingen telen van gewassen die normaliter in de volle grond geteeld worden mogelijk maken;
  • Minder vervuiling toebrengen aan grond- en oppervlaktewater.
 • Systemen voor precisiebemesting;
 • Een fertigatiesysteem;
 • Investeringen met betrekking tot drinkbakken in het midden van een perceel;
 • Technieken en machines voor gewasbescherming die geen of nauwelijks gebruikmaken van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen;
 • Hydrologische maatregelen, zoals:
  • Vasthouden van water in een kavelsloot;
  • Onderwaterdrainage die ook infiltratie mogelijk maakt;
  • Opslag van hemelwater;
  • Zuiverende drainage.
 • Maatregelen voor de erfsituatie en bedrijfsgebouwen, met name voor de opvang en opslag van hemelwater, de opvang van perssappen onder sleufsilo’s en diverse maatregelen om het reinigen van landbouwmachines te verduurzamen;
 • Investeringen in machines en installaties als:
  • Een schijveneg met gekartelde schijven i.c.m. een verkruimelrol;
  • Een ecoploeg;
  • Een mulmachine;
  • Afdekinstallaties voor kuilvoerplaatsen;
  • Rupsen voor tractoren.

De exacte specificatie van investeringen die in aanmerking komen voor subsidie treft u in de maatregelenlijst in het openstellingsbesluit: http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Gelderland/624448/CVDR624448_1.html

Procedure

U kunt uw subsidieaanvraag tot en met 8 juli indienen bij RVO. De aanvraag loopt via een tenderprocedure. Dat betekent dat aanvragen worden gerangschikt. In de maatregelenlijst ziet u per type maatregel hoeveel punten deze oplevert in de beoordeling. Meer informatie over de aanvraagprocedure treft u hier: https://www.gelderland.nl/POP3-Fysieke-investeringen-DAW-2019