Achterhoeks geteeld biobased vergaderpaviljoen

Bouwen met biobased materialen is in opkomst. Er is een grote behoefte vanuit de bouwsector om zo duurzame invulling te geven aan de woningbouwopgave in de komende jaren. De biobased bouwketen moet echter nog verder ontwikkeld worden van teelt en verwerking tot toepassing. Biobased bouwen biedt juist in de Achterhoek veel kansen: zowel agro, industrie als bouw zijn hier sterk vertegenwoordigd. Vandaar dat we kijken of we samen met deze partijen een paviljoen kunnen bouwen dat geteeld is in de Achterhoek. 

Het paviljoen dient als locatie, waar de mogelijkheden van biobased teelten, die geschikt zijn voor teelt in de Achterhoek, en nieuwe productcombinaties getest worden en te zien zijn. Het paviljoen krijgt op korte termijn daarnaast een tastbare en toegankelijke demonstratiefunctie voor het hele netwerk. We willen zo de mogelijkheden van deze ontwikkeling laten zien aan boeren en andere ketenpartijen.

Nieuwe keten

Een nieuwe keten ontstaat niet zomaar; er zijn veel drempels weg te nemen en vraagstukken op te lossen. Bijvoorbeeld als het gaat om teelt, verwerking en logistiek, maar ook het vinden van nieuwe samenwerkingsverbanden, goede toepassingen en last but not least een rendabele business case op termijn. Daarom gaan we deze nieuwe biobased bouwketen samen in de praktijk ontdekken en ontwikkelen rondom de realisatie van een vergaderpaviljoen dat volledig geteeld is (of kan worden) in de Achterhoek samen met telers, verwerkers, architecten tot bouwbedrijven.

Gewassen uit de regio

Door gewassen als olifantsgras, hennep, sorghum of graan (stro) te telen, kunnen boeren inspelen op deze kans. Biobased teelten kunnen in de toekomst een mooie plek krijgen in de landbouw doordat ze bijdragen aan natuur, het opslaan van CO2 en bodemverbetering. Op dit moment voeren onder andere Samen Biobased Bouwen en Agro-innovatiecentrum De Marke verschillende projecten uit om te kijken welke teelten het meest interessant lijken. Welke product/toepassingscombinaties zijn het aantrekkelijkst voor het verdienmodel van de boer? En welke gronden zijn hiervoor het meest geschikt en zijn deze teelten haalbaar in combinatie met de extensiveringsopgave op landschapsgronden. Afgelopen jaren is al veel ervaring opgedaan door verschillende partijen en krijgen de ketens steeds meer vorm.

Vergaderpaviljoen geteeld in de Achterhoek

Een gebouw bouwen met grondstoffen uit de Achterhoek? Kan dat? Het antwoord is natuurlijk ja. En dat gaan we doen bij Agro-innovatiecentrum De Marke. Door biobased geteelde grondstoffen, zoals olifantsgras, hennep of stro, te gebruiken in plaats van bijvoorbeeld cement en beton kan het gebouw volledig met materialen uit de Achterhoek gebouwd worden. Omdat deze gewassen telen kansrijk is voor de landbouw in de Achterhoek brengen wij verschillende partijen bij elkaar om komend jaar een biobased gebouw te realiseren. In de Achterhoek en geteeld in de Achterhoek. Een plek waar de hele keten van Achterhoekse boeren met biobased gewassen, aannemers, architecten en meer bij elkaar komen om aan de toekomst te bouwen.

Rol De Innovatie Coöperatie

Om te laten zien wat er allemaal mogelijk is in de regio, initiëren we vanuit De Innovatie Coöperatie de bouw van het lokaal geteelde paviljoen als demo. Daarvoor gaan we een nieuwe samenwerking aan tussen boeren, agrarische natuurvereniging VALA, Agro-innovatiecentrum De Marke, architecten en bouwbedrijven. Samen onderzoeken we of het mogelijk is een gebouw te bouwen met volledig in de Achterhoek geteelde materialen. Hierdoor kunnen we product/toepassingscombinaties testen (zoals strobouw met hennep of olifantsgras) die veelbelovend lijken voor de landbouw en zo de verschillende spelers uit de keten samenbrengen.

Meer informatie: Ivo Holmer, innovatiemakelaar, ivo@deinnovatiecooperatie.nl, M 06 20 81 28 97.

Biobased telen heeft de toekomst

Meer informatie over gewassen voor de Agro-sector:

Bekijk hier technische gegevens paviljoen

Video over totstandkoming paviljoen